لباس دوچرخه سواری

شرایط حضور در مسابقات قهرمانی کشور اعلام شد

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری درخصوص مسابقات قهرمانی کشور در استان یزد بخشنامه صادر کرد.